ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
INTERNETOVÉHO OBCHODU KEGEL24.CZ

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 2. ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 3. ÚČEL, DŮVOD A OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODU

 4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODU

 5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODU

 6. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 7. SOUBORY COOKIE V INTERNETOVÉM OBCHODU A WEBOVÁ ANALYTIKA

 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. 1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů Internetového obchodu mají informativní povahu, což znamená, že nejsou zdrojem povinností pro Uživatele služeb nebo Zákazníky Internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především zásady, podle nichž Správce zpracovává osobní údaje v Internetovém obchodu, včetně důvodů, účelů a doby jejich zpracovávání a práv subjektů osobních údajů, a také informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů v Internetovém obchodu.

 2. 1.2. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetovém obchodu je společnost KEGELBŁAŻUSIAK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem v Nowém Targu, Polsko (adresa sídla a korespondenční adresa: ul. Składowa 26, 34-400 Nowy Targ, Polsko); zapsaná v Obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000494298; rejstříkový soud, ve kterém je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud pro Kraków-Śródmieście v Krakově, XII. Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku; NIP (DIČ) 7352858760, REGON (IČ) 123030158, adresa elektronické adresy: info@kegel24.pl a číslo kontaktního telefonu: +48 (12) 267 23 99, dále jen „Správce“. Tato společnost je zároveň Provozovatelem Internetovém obchodu a Prodávajícím.

 3. 1.3.Osobní údaje v Internetovém obchodu zpracovává Správce v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecnénařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení GDP. Oficiální znění Nařízení GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 4. 1.4. Používání Internetového obchodu, včetně nakupování, je dobrovolné. Uživatel služeb nebo Zákazník, který využívá Internetový obchod, uvádí své osobní údaje rovněž dobrovolně, s výhradou dvou výjimek: (1) uzavírání smluv se Správcem – jestliže Uživatel služeb nebo Zákazník neuvede v případě a v rozsahu, který je uvedený na stránkách Internetového obchodu, v Obchodních podmínkách Internetového obchodu a v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, osobní údaje, které jsou nezbytné k uzavření a splnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronické služby se Správcem, bude důsledkem nemožnost uzavření této smlouvy. Uvedení osobních údajů je v tomto případě smluvní podmínkou, a pokud subjekt osobních údajů chce uzavřít se Správcem danou smlouvu, je povinen uvést požadované údaje. Údaje, které jsou vyžadovány k uzavření smlouvy, jsou vždy uvedeny předem na webových stránkách Internetového obchodu a v jeho Obchodních podmínkách; (2) zákonné povinnosti Správce – uvedení osobních údajů je zákonným požadavkem, který vyplývá z platných právních předpisů, které Správci ukládají povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracovávat osobní údaje za účelem vedení účetnictví nebo daňové evidence) a jejich absence znemožní Správci splnění těchto povinností. 

 5. 1.5. Správce dbá obzvláště na ochranu zájmů subjektů osobních údajů, jejichž údaje zpracovává, a zejména zodpovídá za to a zajišťuje, že údaje, které sbírá jsou: (1) zpracovávány v souladu se zákony; (2) sbírány ke stanoveným účelům v souladu se zákony a nejsou dále zpracovávány tak, že by to bylo v rozporu s těmito účely; (3) věcně správné a adekvátní vzhledem k účelům, k nimž jsou zpracovávány; (4) jsou uchovávány v podobě, která umožňuje identifikaci subjektů osobních údajů maximálně po dobu, která je nezbytná pro splnění účelu zpracování a (5) jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležitou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany proti nepovolenému nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě, zničení nebo poškození, prostřednictvím odpovídajících technických nebo organizačních prostředků.

 6. 1.6. Správce vzhledem k charakteru, rozsahu, kontextu a účelu zpracování a různé pravděpodobnosti a závažnosti rizika porušení práv nebo svobod fyzických osob zavádí odpovídající technická a organizační opatření, aby zpracovávání probíhalo v souladu s tímto nařízením a bylo možné to doložit. Tato opatření v případě potřeby podléhají prohlídkám a aktualizaci. Správce uplatňuje technická opatření, která zabraňují neoprávněným osobám získat a upravovat osobní údaje elektronickou formou.

 7. 1.7. Veškerá slova, výrazy a akronymy uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, která začínají velkým písmenem (např. Prodávající, Internetový obchod, Elektronická služba) je potřeba chápat v souladu s jejich definicí uvedenou v Obchodních podmínkách Internetového obchodu, které jsou zveřejněné na jeho webových stránkách.

2. ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. 2.1.Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pouze pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu: (1) subjekt osobních údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů k jednomu nebo většímu počtu účelů; (2) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt osobních údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu; (3) zpracovávání je nezbytné ke splnění povinnosti, kterou Správci ukládá zákon; nebo (4) zpracovávání je nezbytné k účelům vyplývajícím z oprávněných zájmů, které uskutečňuje Správce nebo třetí strana, s výjimkou situací, ve kterých nadřízený charakter vůči těmto zájmům mají zájmy nebo základní práva a svobody subjektu osobních údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména je-li subjektem osobních údajů dítě.

 2. 2.2. Zpracovávání osobních údajů Správcem vyžaduje pokaždé existenci minimálně jednoho důvodu uvedeného v bodě 2.1 zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody, kvůli nimž Správce zpracovává osobní údaje Uživatelů služeb a Zákazníků Internetového obchodu, jsou uvedené v následujícím bodě zásad ochrany osobních údajů ve vztahu k danému účelu jejich zpracování ze strany Správce. 

3. ÚČEL, DŮVOD A OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODU 

 1. 3.1. Účel, důvod a doba zpracování a příjemci osobních údajů, které zpracovává Správce, vždy vyplývají z jednání Správce nebo daného Uživatele služeb nebo Zákazníka v Internetovém obchodu. Jestliže se Zákazník například rozhodne pro nákup v Internetovém obchodu a zvolí si osobní odběr zakoupeného Výrobku místo dopravy zásilkovou společností, budou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem splnění uzavřené Kupní smlouvy, ale nebudou poskytnuty přepravci, který doručuje zásilky na objednávku Správce. 

 2. 3.2. Správce může zpracovávat osobní údaje v rámci Internetového obchodu k následujícím účelům, po dobu a na základě právních důvodů, které jsou uvedené v následující tabulce:

  Účel zpracování údajů 

  Právní důvody zpracování údajů 

  Doba uchovávání údajů

  Splnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí Elektronické služby nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu

  Článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR (splnění smlouvy) – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu

  Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění, vypovězení nebo jiné vypršení uzavřené Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí Elektronické služby. 

  Přímý marketing

  Článek 6 odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, které spočívají v péči o zájmy a dobrou pověst Správce, jeho Internetového obchodu a snaze o prodej Výrobků

  Údaje jsou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu, který naplňuje Správce, maximálně však po promlčecí lhůtu nároků Správce vůči subjektu údajů z titulu podnikatelské činnosti, kterou provozuje Správce. Promlčecí lhůtu stanovují právní předpisy, zejména polský Občanský zákoník (Kodeks Cywilny) (základní promlčecí lhůta u nároků spojených s provozováním podnikatelské činnosti činí tři roky a u Kupní smlouvy dva roky). Správce nemůže zpracovávat údaje pro účel přímého marketingu, pokud subjekt údajů proti tomu vznesl námitku.

  Marketing 

  Článok 6 ods. 1 a) nariadenia GDPR (súhlas) – osoba, ktorej sa údaje týkajú, vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre marketingové účely Prevádzkovateľom

  Údaje sú uchovávané do okamžiku stiahnutia súhlasu osobou, ktorej sú údaje, týkajúceho sa ďalšieho spracúvania jej údajov pre tento účel.

  Vyjádření názoru Zákazníka o uzavřené Kupní smlouvě

  Článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účel vyjádření názoru

  Údaje jsou uchovávány do okamžiku, kdy subjekt údajů odvolá souhlas s dalším zpracováváním jeho údajů pro tento účel

  Vedení účetnictví

  Článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR v souvislosti s čl. 74 odst. 2 polského zákona o účetnictví tj. ze dne 30. ledna 2018 (Úř. věst. z r. 2018, pol. 395) – zpracování je nezbytné pro splnění povinnosti, kterou Správci ukládá zákon.

  Údaje jsou uchovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy, které Správci ukládají archivovat účetní knihy (5 let počítáno od roku následujícího po účetním roce, ke kterému se údaje vztahují).

  Určení, vymáhání nebo obrana nároků, které může vznášet Správce nebo které mohou být vznášeny vůči Správci.

  Článek 6 odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, které spočívají v určení, vymáhání nebo obraně nároků, které může vznášet Správce nebo které mohou být vznášeny vůči Správci

  Údaje jsou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu, který uplatňuje Správce, maximálně však po promlčecí lhůtu nároků, které mohou být vznášeny vůči Správci (výchozí promlčecí lhůta pro nároky vůči Správci je šest let).

  Používání webových stránek Internetového obchodu a zajištění jejich řádného fungování

  Článek 6 odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, které spočívají v provozování a údržbě webových stránek Internetového obchodu

  Údaje jsou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu, který naplňuje Správce, maximálně však po promlčecí lhůtu nároků Správce vůči subjektu údajů z titulu podnikatelské činnosti, kterou provozuje Správce. Promlčecí lhůtu stanovují právní předpisy, zejména polský Občanský zákoník (Kodeks Cywilny) (základní promlčecí lhůta u nároků spojených s provozováním podnikatelské činnosti činí tři roky a u Kupní smlouvy dva roky).

  Vedení statistik a analýza návštěvnosti Internetového 

  obchodu

  Článek 6 odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, které spočívají ve vedení statistiky a analýze návštěvnosti Internetového obchodu za účelem zlepšení jeho fungování a zvýšení prodeje Zboži

  Údaje jsou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu, který naplňuje Správce, maximálně však po promlčecí lhůtu nároků Správce vůči subjektu údajů z titulu podnikatelské činnosti, kterou provozuje Správce. Promlčecí lhůtu stanovují právní předpisy, zejména polský Občanský zákoník (Kodeks Cywilny) (základní promlčecí lhůta u nároků spojených s provozováním podnikatelské činnosti činí tři roky a u Kupní smlouvy dva roky).

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODU

 1. 4.1. Pro správné fungování Internetového obchodu, včetně plnění Kupních smluv, je Správce nucen využívat služeb externích subjektů (například dodavatelů softwaru, zásilkových společností nebo subjektů zajišťujících platby). Správce využívá výhradně služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky toho, že užívají odpovídající technická a organizační opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení GDPR a chránilo práva subjektů údajů

 2. 4.2. Správce nepředává údaje vždy a všem příjemcům nebo kategoriím příjemců, kteří jsou uvedení v zásadách ochrany osobních údajů. Správce předává údaje výhradně tehdy, když je to nezbytné pro uskutečnění daného účelu zpracování osobních údajů a pouze v rozsahu, který je nezbytný pro jeho uskutečnění. Pokud se Zákazník rozhodne například pro osobní odběr Zboží, jeho údaje nebudou předány přepravci, který spolupracuje se Správcem. 

 3. 4.3. Správce může předávat osobní údaje do třetí země, přičemž ručí za to, že v takovém případě to bude probíhat do státu, který zajišťuje náležitou míru ochrany – v souladu s Nařízením GDPR a subjekt údajů má možnost získat kopii svých údajů. Správce předává shromážděné osobní údaje pouze v případě a v rozsahu, který je nezbytný pro uskutečnění daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 4. 4.4. Osobní údaje Uživatelů služeb a Zákazníků Internetového obchodu mohou být předávány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců: 

 5. 1.1.1.přepravci / speditéři / doručovací brokeři / subjekty provozující sklady a/nebo zajišťující proces doručování – v případě Zákazníka, který využívá v Internetovém obchodu dopravu Zboží poštou nebo zásilkovou společností, Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci, speditérovi nebo zprostředkovateli zásilek na objednávku Správce, a pokud je zásilka expedována následuje z externího skladu, pak subjektu provozujícímu sklady a/nebo zajišťujícímu proces zásilky, a to v rozsahu, který je nezbytný pro provedení dodávky Zboží Zákazníkovi.

 6. 1.1.2. subjekty zpracovávající elektronické platby nebo platby platební kartou – v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodu používá elektronickou platbu nebo platbu platební kartou, Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu, který zpracovává výše uvedené platby v Internetovém obchodu na objednávku Správce, a to v rozsahu, který je nezbytný pro zpracování plateb Zákazníka. 

 7. 1.1.3. poskytovatelé služeb, kteří dodávají Správci technická, informační a organizační řešení, která umožňují Správci výkon podnikatelské činnosti, včetně Internetového obchodu a Elektronických služeb poskytovaných jeho prostřednictvím (zejména dodavatelé počítačového softwaru pro provoz Internetového obchodu, poskytovatelé elektronické pošty a hostingu, dodavatele softwaru pro vedení firmy a poskytování technické podpory Správci) – Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli, který jedná na jeho objednávku, a to pouze v případě a v rozsahu, který je nezbytný pro realizaci daného účelu zpracování údajů, v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 8. 1.1.4. dodavatelé účetních, právních a poradenských služeb, kteří poskytují Správci účetní, právní a poradenskou podporu (zejména účetní firma, právní kancelář nebo firma pro vymáhání pohledávek) – Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli, který jedná na jeho objednávku, a to pouze v případě a v rozsahu, který je nezbytný pro uskutečnění daného účelu zpracování osobních údajů, v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 9. 1.1.5. dodavatelé pluginů sociálních sítí umístěných na webových stránkách Internetového obchodu, skriptů a dalších podobných nástrojů, které umožňují internetovému prohlížeči návštěvníka webových stránek Internetového obchodu stahovat obsah od dodavatelů uvedených pluginů (např. přihlášení pomocí přihlašovacích údajů k sociálním sítím) a za tímto účelem předávat těmto dodavatelům osobní údaje návštěvníka, včetně společností:

 10. 1.1.5.1. Facebook Ireland Ltd.– Správce využívá na webových stránkách Internetového obchodu pluginy sociální sítě Facebook (např. tlačítko „To se mi líbí!“, „Sdílet“) a v souvislosti s tím shromažďuje a poskytuje osobní údaje Uživatele služby, který používá webové stránky Internetového obchodu, společnosti Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) v rozsahu a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou uvedené zde: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tyto údaje zahrnují informace o chování na stránkách Internetového obchodu, včetně informací o zařízení, navštívených stránkách, nákupech, zobrazených reklamách a způsobu užívání služeb, a to bez ohledu na to, zda Uživatel služby má účet na Facebooku a zda je k Facebooku přihlášený).

 11. 1.1.5.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company- Správce využívá na webových stránkách Internetového obchodu pluginy sociální sítě Linkedin.com a v souvislosti s tím shromažďuje a poskytuje osobní údaje Uživatele služby, který používá webové stránky Internetového obchodu, společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company (Gardner House, 2 Wilton Pl, Saint Peter‘s, Dublin 2, Ireland) v rozsahu a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou uvedené zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy (tyto údaje zahrnují informace o chování na stránkách Internetového obchodu, včetně informací o zařízení, navštívených stránkách, nákupech, zobrazených reklamách a způsobu používání služeb, a to bez ohledu na to, zda Uživatel služby má účet na portálu Linkedin.com a zda je k němu přihlášený).  v rozsahu a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov dostupnými tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy (tieto údaje zahrňujú informácie o aktivitách na stránkach E-shopu – vrátane informácie o zariadení, navštívených stránkach, nákupoch, zobrazovaných reklamách a spôsobe používania služieb – nezávisle na tom, či má Príjemca služby účet na portáli Linkedin.com, a či je k nemu prihlásený).

 12. 1.1.5.3. Pinterest Europe Limited– Správce využívá na webových stránkách Internetového obchodu pluginy sociální sítě Pinterest (např. poskytování obsahu z Internetového obchodu na jeho profilu na portálu Pinterest) a v souvislosti s tím shromažďuje a poskytuje osobní údaje Uživatele služby, který používá webové stránky Internetového obchodu, společnosti Pinterest Europe Limited (2nd Floor Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2 Dublin, Ireland) v rozsahu a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou uvedené zde: https://policy.pinterest.com/en/privacypolicy).

 13. 1.1.5.4. Twitter International Company– Správce využívá na webových stránkách Internetového obchodu pluginy sociální sítě Twitter (např. poskytování obsahu z Internetového obchodu na jeho profilu na sociální síti Twitter) a v souvislosti s tím shromažďuje a poskytuje osobní údaje Uživatele služby, který používá webové stránky Internetového obchodu, společnosti Twitter International Company (1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland) v rozsahu a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou uvedené zde: https://twitter.com/privacy

 14. 1.1.5.5. Google Ireland Limited- Správce využívá na webových stránkách Internetového obchodu pluginy portálu Google.com a v souvislosti s tím shromažďuje a poskytuje osobní údaje Uživatele služby, který používá webové stránky Internetového obchodu, společnosti Google.com (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) v rozsahu a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou uvedené zde: https://policies.google.com/privacy?hl=pl (tyto údaje zahrnují informace o chování na stránkách Internetového obchodu, včetně informací o zařízení, navštívených stránkách, nákupech, zobrazených reklamách a způsobu používání služeb, a to bez ohledu na to, zda Uživatel služby má účet na portálu Google a zda je k němu přihlášený)

5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODU

 1. 5.1. Nařízení GDPR ukládá Správci povinnost informovat o automatizovaném individuálním rozhodování, včetně profilování, které je uvedeno v čl. 22, odst. 1 a 4 Nařízení GDPR, a – alespoň v těchto případech – sdělit důležité Strana 4 z 7 informace o pravidlech rozhodování, a také o významu a předpokládaných důsledcích tohoto zpracování pro subjekty údajů. Z tohoto důvodu Správce uvádí v tomto bodu zásad ochrany osobních údajů informace o možném profilování.

 2. 5.2. Správce může v Internetovém obchodu užívat profilování pro účely přímého marketingu, ale rozhodnutí, která přijme na jeho základě, se netýkají uzavření Kupní smlouvy nebo jejího odmítnutí nebo možnosti užívat Elektronické služby v Internetovém obchodu. Efektem využívání profilování v Internetovém obchodu může být například poskytnutí slevy danému uživateli, zaslání slevového kódu, připomenutí o opuštěném nákupním košíku, zaslání tipu na výrobek, který může odpovídat zájmům nebo preferencím daného uživatele nebo také navržení lepších podmínek ve srovnání se standardní nabídkou Internetového obchodu. Svobodné rozhodnutí o tom, zda daný zákazník bude chtít využít slevu, kterou může obdržet tímto způsobem, nebo také lepší podmínky a provést nákup v Internetovém obchodu, náleží bez ohledu na profilování danému zákazníkovi.

 3. 5.3. Profilování v Internetovém obchodu spočívá v automatické analýze nebo prognóze chování daného zákazníka na webových stránkách Internetového obchodu, např. na základě vložení konkrétního Zboží do nákupního vozíku, prohlížení konkrétního Zboží v Internetovém obchodu nebo také na základě analýzy dosavadní historie nákupů uskutečněných v Internetovém obchodu. Podmínkou tohoto profilování je skutečnost, že Správce vlastní osobní údaje daného zákazníka, aby mu mohl následně zaslat např. slevový kód.

 4. 5.4. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

6. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. 6.1. Právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, omezení jejich zpracování, výmaz nebo přenositelnost – subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“) nebo omezení jejich zpracování, má právo vznášet protest proti jejich zpracování a také právo na jejich přenositelnost. Podrobné podmínky výkonu výše uvedených práv jsou uvedené v čl. 15–21 Nařízení GDPR.

 2. 6.2. Právo odvolat souhlas v libovolném okamžiku – subjekt údajů, jehož údaje zpracovává Správce na základě uděleného souhlasu (na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR) má právo odvolat souhlas v libovolném okamžiku bez vlivu na legálnost zpracování, k němuž došlo na základě daného souhlasu před jeho odvoláním

 3. 6.3. Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů, jehož údaje zpracovává Správce, má právo podat stížnost u dozorového úřadu způsobem a v režimu stanoveném v předpisech Nařízení GDPR a polského právního řádu, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v Polsku je Předseda Úřadu na ochranu osobních údajů.

 4. 6.4. Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku z důvodů, které souvisejí s jeho zvláštní situací, proti zpracování jeho osobních údajů na základě čl. 6, odst. 1 písm. e) (veřejný zájem) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto předpisů. Správce v tomto případě už nemůže zpracovávat tyto osobní údaje, ledaže prokáže existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které jsou nadřazené zájmům, právům a svobodám subjektu údajů, nebo existenci právních důvodů pro stanovení, uplatňování a ochranu nároků.

 5. 6.5. Právo vznést námitku proti přímému marketingu – jestliže jsou osobní údaje zpracovávány pro potřeby přímého marketingu, pak subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro potřeby takového marketingu, včetně profilování, a to v rozsahu, ve kterém zpracování souvisí s tímto přímým marketingem.

 6. 6.6. Za účelem výkonu práv, která jsou uvedená v tomto bodu zásad ochrany osobních údajů, se obraťte na Správce prostřednictvím oznámení, které zašlete písemně nebo elektronickou poštou na adresu Správce uvedenou v úvodu zásad ochrany osobních údajů, nebo pomocí kontaktního formuláře, který se nachází na webových stránkách Internetového obchodu.

7. SOUBORY COOKIE V INTERNETOVÉM OBCHODU A WEBOVÁ ANALYTIKA

 1. 1.2. Soubory cookie jsou malé textové informace v podobě textových souborů, které zasílá server a ukládá na straně návštěvníka webových stránek Internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku, nebo na paměťové kartě chytrého telefonu v závislosti na tom, jaké zařízení používá návštěvník našeho Internetového obchodu). Podrobné informace o souborech cookie a také historii jejich vzniku můžete najít například zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 2. 1.3. Soubory cookie, které mohou být zasílány webovými stránkami Internetového obchodu, lze rozdělit na několik druhu podle následujících kritérií:

  Podle jejich dodavatele:

  1. vlastní (generované webovými stránkami Internetového obchodu Správce) a

  2. třetích osob/subjektů (jiných Správců)

  Podle doby jejich uložení na zařízení návštěvníka webových stránek Internetového obchodu:

  1. dočasné soubory (uložené do doby odhlášení z Internetového obchodu nebo uzavření internetového prohlížeče) a 

  2. trvalé soubory (uložené na určitou dobu, která je definována parametry každého souboru nebo do doby, kdy jsou ručně smazány)

  Podle účelu jejich použití: 

  1. nezbytné (umožňují řádné fungování webových stránek Internetového obchodu), 

  2. funkční/preferenční (umožňují přizpůsobení webových stránek Internetového obchodu preferencím návštěvníka stránek), 

  3. analytické a výkonnostní (shromažďují informace o způsobu používání webových stránek Internetového obchodu),

  4. marketingové, reklamní a social media (sbírají informace o návštěvníkovi webových stránek Internetového obchodu za účelem zobrazení této osobě personalizovaných reklam a provádění jiných marketingových činnosti, rovněž na jiných webových stránkách, než jsou stránky Internetového obchodu, například na sociálních sítích.

 3. 1.4. Pokud návštěvník používá webové stránky Internetového obchodu, Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie pro následující konkrétní účely:

  Účely použití souborů cookie v Internetovém obchodu Správce

  identifikace Uživatelů služeb přihlášených v Internetovém obchodu a zobrazení stavu jejich přihlášení (nezbytné soubory cookie)

  uložení Zboží vloženého do nákupního košíku za účelem podání Objednávky (nezbytné soubory cookie)

  uložení údajů z vyplněných Objednávkových formulářů, dotazníků a přihlašovacích údajů do Internetového obchodu (nezbytné nebo/a funkční/preferenční soubory cookie)

  přizpůsobení obsahu webových stránek Internetového obchodu podle individuálních preferencí Uživatele služeb (např. barvy stránek, velikosti písma, rozložení stránek) a optimalizace užívání webových stránek Internetového obchodu (funkční/preferenční soubory cookie)

  vedení anonymních statistik, které ilustrují způsob používání webových stránek Internetového obchodu (statistické soubory cookie)

  remarketing, to jest výzkum chování návštěvníků Internetového obchodu pomocí anonymní analýzy jejich chování (např. opakující se návštěvy na určitých stránkách, klíčová slova atd.) za účelem vytvoření jejich profilu a poskytnutí reklam přizpůsobených jejich předpokládaným zájmům, také tehdy, když navštěvují jiné internetové stránky v reklamní síti firmy Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd. (marketingové, reklamní a social media soubory cookie)

 4. 1.5. Soubory cookie, které jsou zasílány v daném okamžiku webovými stránkami Internetového obchodu (včetně doby jejich platnosti a jejich dodavatele), si můžete v nejoblíbenějších internetových prohlížečích zkontrolovat tímto způsobem:

  V internetovém prohlížeči Chrome:

  (1) v adresním řádku klikněte na ikonu zámku na levé straně, (2) přejděte do záložky „Soubory cookie“.

  V internetovém prohlížeči Firefox:  

  V internetovém prohlížeči Firefox: ikonku štítu na levé straně, (2) přejděte do záložky „Povolené“ nebo „Blokované“, (3) klikněte na políčko „Sledovací cookie“, „Sledující prvky sociálních sítí“ nebo „Sledující obsah“.

  V internetovém prohlížeči Internet Explorer: 

  (1) klikněte na menu „Nástroje“, (2) přejděte do záložky „Možnosti internetu“, (3) přejděte do záložky „Obecné“, (4) přejděte do záložky „Nastavení“, (5) klikněte na políčko „Zobrazit soubory“.

  V internetovém prohlížeči Opera:

  (1) v adresním řádku klikněte na ikonu zámku na levé straně, (2) přejděte do záložky „Soubory cookie“.

  V internetovém prohlížeči Safari: 

  (1) klikněte na menu „Předvolby“, (2) přejděte do záložky „Soukromí“, (3) klikněte na políčko „Spravovat data stránek“.

  Bez ohledu na prohlížeč pomocí nástrojů dostupných například na stránkách: 

   https://www.cookiemetrix.com/ nebo: https://www.cookie-checker.com/

 5. 1.6. Většina internetových prohlížečů dostupných na trhu má standardně ve výchozím nastavení povoleno ukládání souborů cookie. Každý uživatel má možnost nastavit podmínky používání souborů cookie v nastavení vlastního internetového prohlížeče. Znamená to, že je možné například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela vypnout možnost ukládání souborů cookie. V posledně jmenovaném případě to však může mít vliv na některé funkce Internetového obchodu (například nemusí být možné projít procesem Objednávky prostřednictvím Objednávkového formuláře vzhledem k tomu, že nebude možné uložit Zboží do nákupního košíku během jednotlivých kroků vytváření Objednávky).

 6. 1.7. Nastavení správy souborů cookie v internetovém prohlížeči je důležité s ohledem na souhlas s užíváním souborů cookie v našem Internetovém obchodu – v souladu s předpisy takový souhlas může být také vyjádřený nastavením internetového prohlížeče. Podrobné informace o změně nastavení správy souborů cookie a jejich mazání v nejoblíbenějších internetových prohlížečích jsou k dispozici v sekci nápovědy internetového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na daný odkaz):

  v internetovém prohlížeči Chrome

  v internetovém prohlížeči Firefox

  v internetovém prohlížeči Internet Explorer

  v internetovém prohlížeči Opera

  v internetovém prohlížeči Safari

  v internetovém prohlížeči Microsoft Edge

 7. 1.8.Správce může používat v Internetovém obchodu služby Google Analytics, Universal Analytics dodaných firmou Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Tyto služby pomáhají Správci vést statistiku a analyzovat návštěvnost Internetového obchodu. Shromážděné údaje jsou zpracovávány v rámci výše uvedených služeb ke generování statistik, které pomáhají se správou Internetového obchodu a analýzou jeho návštěvnosti. Tyto údaje mají hromadnou povahu. Správce při užívání těchto služeb v Internetovém obchodu sbírá takové údaje, jako například zdroj a médium příchodu návštěvníků Internetového obchodu a způsob jejich chování na jeho webových stránkách, informace o zařízeních a prohlížecích, ze kterých stránky navštěvují, IP adresu a doménu, zeměpisné údaje a demografická data (věk, pohlaví) a zájmy.

 8. 7.1. Uživatel má možnost jednoduše zablokovat odesílání informací o jeho aktivitě na webových stránkách Internetového obchodu do Google Analytics – pro tyto účely lze například nainstalovat rozšíření do prohlížeče, které poskytuje firma Google Ireland Ltd., na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. 8.1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Správce doporučuje, aby se Uživatelé po přechodu na jiné webové stránky seznámili s jejich zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro Internetový obchod Správce.

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Můžeme vám pomoci!

48 182 610 894

info@kegel24.cz

Jsme vám k dispozici:
Pon. - Pát. 8.00 - 16.00