OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
KEGEL24.CZ

OBSAH: 

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODU

 3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 4. PLATEBNÍ METODY A TERMÍNY SPLATNOSTI

 5. CENA, ZPŮSOB A TERMÍN DODÁVKY A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 6. REKLAMACE ZBOŽÍ

 7. MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ REKLAMACE, UPLATNĚNÍ NÁROKŮ A PRAVIDLA VYUŽITÍ TĚCHTO PROCEDUR

 8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 11. VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Internetový obchod www.kegel24.cz respektuje práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže zříci práv, které mu přiznává polský zákon o ochraně spotřebitele (Ustawa o Prawach Konsumenta). Smluvní ustanovení, která jsou pro spotřebitele méně výhodná než ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, jsou neplatná a místo nich mají uplatnění ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Žádná ustanovení těchto obchodních podmínek proto nevylučují ani neomezují práva spotřebitelů podle závazných ustanovení zákona a případné pochybnosti budou vykládány ve prospěch spotřebitele. V případě rozporu ustanovení těchto Obchodních podmínek s výše uvedenými zákonnými předpisy mají přednost ustanovení zákona a prodávající se zavazuje je dodržovat.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. 1.1. Internetový obchod na internetové adrese www.kegel24.cz provozuje společnost KEGEL-BŁAŻUSIAK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem v Nowém Targu, Polsko (adresa sídla a korespondenční adresa: ul. Składowa 26, 34-400 Nowy Targ, Polsko); zapsaná v Obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000494298; rejstříkový soud, ve kterém je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud pro Kraków-Śródmieście v Krakově, XII. Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku; NIP (DIČ) 7352858760, REGON (IČ) 123030158, adresa elektronické adresy: info@kegel24.cz a číslo kontaktního telefonu: +48 (12) 267 23 99.

 2. 1.2. Tyto Obchodní podmínky platí pro spotřebitele i podnikatele, kteří využívají Internetový obchod, s výjimkou případů, kdy konkrétní ustanovení Obchodních podmínek stanoví jinak. 

 3. 1.3. Správcem osobních údajů, které jsou zpracovávány v Internetovém obchodu v souvislosti s výkonem ustanovení těchto Obchodních podmínek, je Prodávající. Účely, důvody, doba a pravidla zpracovávání osobních údajů jsou specifikovány v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na stránkách Internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především pravidla, která se týkají zpracovávání osobních údajů Správcem v Internetovém obchodu, včetně účelů, důvodů a doby jejich zpracování, a dále práva subjektů údajů a informace o užívání souborů cookie a analytických nástrojů v Internetovém obchodu. Používání Internetového obchodu, včetně nakupování, je dobrovolné. Podobně Uživatel služeb nebo Zákazník, který využívá Internetový obchod, poskytuje své osobní údaje v rámci nákupu dobrovolně, s výjimkou případů, které jsou uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů (uzavření kupní smlouvy a zákonné povinnosti Prodávajícího). 

 4. 1.4. Definice:

 5. 1.1.1. PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku s výjimkou dnů pracovního klidu.

 6. 1.1.2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář umístěný v Internetovém obchodu, který slouží k založení uživatelského Účtu. 

 7. 1.1.3. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ – Elektronická služba; interaktivní formulář umístěný v Internetovém obchodu, který slouží k podání Objednávky, konkrétně ke vložení Zboží do elektronického nákupního košíku a výběru podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu dopravy a platební metody.

 8. 1.1.4. ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba, která má plnou svéprávnost, a v případech stanovených právními předpisy také fyzická osoba s omezenou svéprávností; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům; která uzavřela nebo má záměr uzavřít Kupní smlouvu s Prodávajícím.

 9. 1.1.5. OBČANSKÝ ZÁKONÍK – polský zákon Občanský zákoník (Kodeks Cywilny) ze dne 23. dubna 1964 (Úř. věst. 1964, č. 16, pol. 93 ve znění pozdějších předpisů).

 10. 1.1.6. ÚČET – Elektronická služba; soubor dat v informačním systému Poskytovatele služby, který je označený individuálním názvem (loginem) a heslem, které si zvolil Uživatel služby, a ve kterém jsou shromážděny údaje Uživatele služby a informace o Objednávkách, které podal v Internetovém obchodu.

 11. 1.1.7.  NEWSLETTER – Elektronická služba; elektronická distribuční služba, kterou poskytuje Poskytovatel služby formou elektronické pošty a jejímž prostřednictvím všichni její Uživatelé dostávají od Poskytovatele služby opakovaně jednotlivá vydání newsletteru, který obsahuje informace o Zboží, novinkách a slevových akcích v Internetovém obchodu.

 12. 1.1.8. ZBOŽÍ – movitá věc nebo služba, která je dostupná v Internetovém obchodu a která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím. 

 13. 1.1.9. OBCHODNÍ PODMÍNKY – tyto obchodní podmínky Internetového obchodu.

 14. 1.1.10. INTERNETOVÝ OBCHOD – internetový obchod Poskytovatele služeb provozovaný na internetové adrese: www.kegel24.cz.

 15. 1.1.11.  PRODÁVAJÍCÍ, POSKYTOVATEL SLUŽEB – společnost KEGEL-BŁAŻUSIAK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem v Nowém Targu, Polsko (adresa sídla a korespondenční adresa: ul. Składowa 26, 34-400 Nowy Targ, Polsko); zapsaná v Obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000494298; rejstříkový soud, ve kterém je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud pro Kraków-Śródmieście v Krakově, XII. Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku; NIP (DIČ) 7352858760, REGON (IČ) 123030158, adresa elektronické adresy: info@kegel24.cz a číslo kontaktního telefonu: +48 (12) 267 23 99.

 16. 1.1.12. KUPNÍ SMLOUVA – kupní smlouva na Zboží uzavíraná nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.

 17. 1.1.13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba, kterou Poskytovatel služby poskytuje Uživateli služby prostřednictvím Internetového obchodu.

 18. 1.1.14. UŽIVATEL SLUŽBY – (1) fyzická osoba, která má plnou svéprávnost, a v případech stanovených právními předpisy také fyzická osoba s omezenou svéprávností; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům; která užívá nebo má záměr užívat Elektronickou službu. 

 19. 1.1.15. ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE – polský zákon ze dne 30. května 2014 o ochraně spotřebitele (Ustawa o prawach konsumenta) (Úř. věst. 2014, pol. 827 ve znění pozdějších předpisů).

 20. 1.1.16. OBJEDNÁVKA – právní úkon Zákazníka učiněný prostřednictvím Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření s Prodávajícím Kupní smlouvy na Zboží.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODU

 1. 2.1. Internetový obchod poskytuje tyto Elektronické služby: Účet, Objednávkový formulář a Newsletter.

 2. 1.1.17. Účet – Účet je možné používat, jestliže Uživatel služeb učiní celkem dva po sobě jdoucí kroky – (1) vyplní Registrační formulář a (2) potvrdí jeho obsah na políčku „Odeslat“. Uživatel služeb musí v Registračním formuláři uvést tyto své údaje: jméno a příjmení/název firmy, adresu elektronické pošty a heslo. Účet lze založit také prostřednictvím uvedení hesla a označení příslušného checkboxu při podávání Objednávky – Účet je založen v okamžiku jejího odeslání.

 3. 1.1.17.1. Poskytovatel služeb poskytuje Elektronickou službu Účet bezplatně na dobu neurčitou. Uživatel služeb má možnost zrušit svůj Účet (vzdát se Účtu) kdykoliv a bez uvedení důvodu. Učiní tak zasláním příslušného požadavku Poskytovali služby, nejlépe prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@kegel24.cz nebo také písemně na adresu: ul. Grota-Roweckiego 10, 30-354 Kraków, Polsko.

 4. 1.1.18. Objednávkový formulář – používání Objednávkového formuláře začíná v okamžiku, kdy Zákazník v Internetovém obchodě vloží do elektronického nákupního košíku první Zboží. K podání Objednávky dojde, jestliže Zákazník provede celkem dva po sobě jdoucí kroky – (1) vyplní Objednávkový formulář a (2) po vyplnění Objednávkového formuláře klikne na stránkách Internetového obchodu na políčko „Objednávka s povinností platby“ – do tohoto okamžiku lze samostatně upravovat zadané údaje (Uživatel se přitom řídí zobrazenými oznámeními a informacemi uvedenými na stránkách Internetového obchodu). Zákazník musí v objednávkovém formuláři uvést následující údaje o své osobě: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo popisné, poštovní směrovací číslo, obec, stát), adresu elektronické pošty, číslo kontaktního telefonu a údaje o Kupní smlouvě: Zboží, množství Zboží, místo a způsob doručení Zboží, platební metodu. U Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je nezbytné, aby uvedli také název firmy a daňové informační číslo (DIČ).

 5. 1.1.18.1. Poskytovatel služby poskytuje Elektronickou službu Objednávkový formulář bezplatně, služba má jednorázový charakter a je ukončena v okamžiku podání Objednávky prostřednictvím formuláře nebo v okamžiku, kdy Uživatel služby opustí zadávání Objednávky ve formuláři.  

 6. 1.1.19. Newsletter – k odběru Newsletteru se Uživatel služby přihlásí zadáním adresy elektronické pošty, na kterou mají být zasílány jednotlivá vydání Newsletteru, v záložce „Newsletter“, která je uvedená na stránkách Internetového obchodu a kliknutím na políčko „Přihlásit k odběru“. K odběru Newsletteru se lze přihlásit také prostřednictvím označení příslušného checkboxu během zakládání Účtu nebo podávání Objednávky. Uživatel služby je v okamžiku založení Účtu nebo podání Objednávky přihlášen k odběru Newsletteru.

 7. 1.1.19.1. Poskytovatel služeb poskytuje Elektronickou službu Newsletter bezplatně na dobu neurčitou. Uživatel služeb má možnost odhlásit se z odběru Newsletteru (vzdát se odběru Newsletteru) kdykoliv a bez uvedení důvodu. Učiní tak zasláním příslušného požadavku Poskytovali služby, nejlépe prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@kegel24.cz nebo také písemně na adresu: ul. Grota-Roweckiego 10, 30-354 Kraków, Polsko.

 8. 2.2. Technické požadavky nezbytné ke spolupráci s informačním systémem, který používá Poskytovatel služeb: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) internetový prohlížeč: Mozilla Firefox ve verzi 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer ve verzi 10.0 a vyšší, Opera ve verzi 12.0 a vyšší, Google Chrome ve verzi 23.0. a vyšší, Safari ve verzi 5.0 a vyšší, Microsoft Edge ve verzi 25.10586.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) povolení k ukládání souborů cookie v internetovém prohlížeči a obsluze Javascript.

 9. 2.3. Uživatel služeb je povinen využívat Internetový obchod v souladu se zákony a dobrými mravy a mít na zřeteli právo na ochranu osobnosti, autorská práva a právo duševního vlastnictví Poskytovatele služeb a třetích osob. Uživatel služeb je povinen uvádět údaje, které jsou v souladu s faktickým stavem. Uživatel služeb nesmí rozšiřovat obsah, který je v rozporu se zákony.

 10. 2.4. Reklamační řízení v rámci Elektronických služeb:

 11. 1.1.20. Oznámení o reklamaci, která se týkají poskytování Elektronických služeb jejich Poskytovatelem, a ostatní reklamace související s provozem Internetového obchodu (s vyloučením reklamace Zboží, která je popsaná v bodě 6 Obchodních podmínek) může Uživatel služeb podat například:  

 12. 1.1.20.1. písemně na adresu: ul. Grota-Roweckiego 10, 30-354 Kraków, Polsko;

 13. 1.1.20.2. telefonicky na číslo: +48 (12) 267 23 99.

 14. 1.1.20.3. v elektronické formě prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@kegel24.cz.

 15. 1.1.21. Z důvodu snadného a rychlého vyřízení reklamace Poskytovatelem služeb je vhodné, aby Uživatel služeb v oznámení o reklamaci uvedl: (1) informaci a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vzniku vady; (2) své požadavky; a (3) kontaktní údaje osoby, která podává oznámení o reklamaci. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a nemají vliv na účinnost reklamace oznámené bez uvedených informací.

 16. 1.1.22. Poskytovatel služeb se k reklamaci vyjádří neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne jejího oznámení.  

3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. 3.1. K uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dochází v okamžiku, kdy Zákazník prostřednictvím Objednávkového formuláře v Internetovém obchodu podá Objednávku v souladu s bodem 2.1.2 Obchodních podmínek. 

 2. 3.2.  Cena Zboží je zobrazená na stránkách Internetového obchodu a je uvedená v českých korunách a včetně DPH. V průběhu podávání Objednávky, včetně momentu, kdy Zákazník činí právní úkon vedoucí k uzavření Kupní smlouvy, je Zákazník informován na stránkách Internetového obchodu o celkové ceně Zboží, které je předmětem Objednávky, včetně DPH a také nákladů na dopravu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby), a také o jiných nákladech, a pokud výši těchto nákladů nelze stanovit, pak o povinnosti jejich úhrady.

 3. 3.3.  Proces uzavření Kupní smlouvy v Internetovém obchodu prostřednictvím Objednávkového formuláře

 4. 1.1.23. K uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dojde poté, co Zákazník prostřednictvím Objednávkového formuláře v Internetovém obchodu podá Objednávku v souladu s bodem 2.1.2 Obchodních podmínek. 

 5. 1.1.24. Prodávající po podání Objednávky potvrdí neprodleně, že ji obdržel, a tím ji přijímá k vyřízení. Potvrzení o obdržení Objednávky a o jejím přijetí k vyřízení probíhá tak, že Prodávající zašle Zákazníkovi e-mailovou zprávu na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl během podávání Objednávky. Tato zpráva bude obsahovat prohlášení Prodávajícího, že Objednávku obdržel, přijímá ji k vyřízení a potvrzuje uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodávajícím je uzavřena v okamžiku, kdy Zákazník obdrží výše uvedenou e-mailovou zprávu.

 6. 3.4. Obsah uzavřené Kupní smlouvy je pro potřeby Zákazníka zaznamenán, zabezpečen a zpřístupněn (1) zveřejněním těchto Obchodních podmínek na stránkách Internetového obchodu a (2) zasláním e-mailové zprávy, která je uvedená v bodě 3.3.2. Obchodních podmínek, Zákazníkovi. Obsah Kupní smlouvy je dodatečně zaznamenán a zabezpečen v informačním systému Internetovém obchodu Prodávajícího.

4. PLATEBNÍ METODY A TERMÍNY SPLATNOSTI

 1. 4.1. Prodávající v rámci Kupní smlouvy poskytuje Zákazníkovi následující platební metody: 

 2. 1.1.25. U zásilky na dobírku platba v hotovosti nebo platební kartou.

 3. 1.1.26. U zásilky s osobním převzetím platba v hotovosti nebo platební kartou.

 4. 1.1.27. Platba bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího.

 5. 1.1.28. Elektronické platby a platby kreditní kartou prostřednictvím Dotpay.pl - aktuální možné platební metody jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu v záložce Informace o platebních metodách a na webových stránkách http://www.dotpay.pl.

 6. 1.1.28.1. Zúčtovanie elektronických platieb a transakcií platobnými kartami sa vykonáva podľa výberu zákazníka prostredníctvom Dotpay.pl. Elektronické platby a spracovanie platobných kariet zabezpečuje:

 7. 1.1.28.1.1. Przelewy24.pl - PayPro SA se sídlem v Krakově (adresa: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków), zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000700791 Okresním soudem pro Krakov - Śródmieście v Krakově, XI. hospodářské oddělení, se základním kapitálem 4 000 000,00 PLN splaceným v plné výši, NIP 6342661860, REGON 240770255.

 8. 1.1.29. Elektronické platby a platby platební kartou prostřednictvím služby PayPal - možné aktuální platební metody jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu v záložce Informace o platebních metodách a na webových stránkách http://www.paypal.com.

  1.1.29.1 Zúčtování elektronických plateb a transakcí platební kartou probíhá dle volby Zákazníka prostřednictvím služby PayPal. Zpracování elektronických plateb a platebních karet provádí:

  1.1.29.1.1 Společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. je úvěrová instituce (nebo banka)s povolením a pod dohledem lucemburské Komise pro dohled nad finančním sektorem, Commission de Surveillance du Secteur Financier (nebo CSSF). Sídlo CSSF: 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.: Společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., se sídlem v Lucemburku, 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Lucemburk. Číslo v obchodním rejstříku: R.C.S. Luxembourg B 118 349. Číslo DPH: LU22046007. 

 9. 4.2. Termín splatnosti:

 10. 1.1.29. Pokud si Zákazník zvolí platbu v hotovosti u zásilky na dobírku nebo platbu v hotovosti nebo kartou při osobním převzetí zásilky, je povinen provést platbu při jejím převzetí.

 11. 1.1.30. V případě, že si Zákazník zvolí platbu na dobírku při převzetí zásilky nebo platbu v hotovosti či kartou při osobním odběru, je zákazník povinen provést platbu při převzetí zásilky.

5. CENA, ZPŮSOB A TERMÍN DODÁVKY A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 1. 5.1. Prodávající zasílá zboží Zákazníkovi na území České republiky.

 2. 5.2. Prodávající zašle Zboží Zákazníkovi za úplatu, s výjimkou případů, kdy Kupní smlouva stanoví jinak. Náklady na zásilku Zboží (včetně poplatku za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou uvedené na webových stránkách Internetového obchodu v informační záložce věnované dopravě a v procesu podávání Objednávky, včetně okamžiku, kdy Zákazník činí právní jednání směřující k uzavření Kupní smlouvy.  

 3. 5.3.  Osobní převzetí Zboží je bezplatné. 

 4. 5.4. Prodávající umožňuje Zákazníkovi následující způsoby dodávky nebo převzetí Zboží:

 5. 1.1.31. Kurýrní doručení, kurýrní doručení na dobírku.

 6. 1.1.32. Paletová zásilka – jestliže se jedná o velkorozměrovou zásilku, a to na základě individuální kalkulace nákladů a způsobu dopravy.

 7. 5.5. Lhůta doručení Zboží (movité věci) Zákazníkovi je 10 Pracovních dnů, ledaže je v popisu daného Zboží nebo v procesu podávání Objednávky uvedená kratší lhůta. Pokud si Zákazník objedná Zboží s různou lhůtou doručení, pak se za datum doručení považuje nejdelší uvedená lhůta, která však nesmí překročit 10 Pracovních dnů. Pokud si Zákazník objedná Zboží na míru (individualizované), s nímž souvisí dodatečná služba (např. zhotovení nášivky), činí dodací lhůta 30 dnů, ledaže je v popisu daného Zboží nebo v procesu podávání Objednávky uvedená kratší dodací lhůta. Počátek dodací lhůty Zboží se počítá následujícím způsobem:

  V případě individualizovaných výrobků - např. s aplikací, u kterých si zákazník objedná doplňkovou službu přímo související s výrobkem, který je movitou věcí, je dodací lhůta 30 dnů, pokud není v popisu výrobku nebo při podání objednávky uvedena lhůta kratší. Lhůta pro dodání Produktu Zákazníkovi se počítá následovně:

 8. 1.1.34. Pokud si zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo kreditní kartou - ode dne připsání na bankovní účet nebo clearingový účet prodávajícího.

  1.1.35. Pokud si Zákazník u zásilky na dobírku zvolí platbu v hotovosti, lhůta začíná běžet dnem uzavření Kupní smlouvy.

6.  REKLAMACE ZBOŽÍ 

 1. 6.1. Zdroj a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, pokud prodané Zboží má fyzickou nebo právní vadu (odpovědnost za vady) jsou stanoveny v právních předpisech, zejména v polském Občanském zákoníku (včetně čl. 556–576 OZ). 

 2. 6.2. Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi Zboží, které je prosté vad.

 3. 6.3. Zákazník může reklamaci oznámit například:

 4. 1.1.38. písemně na adresu: ul. Grota-Roweckiego 10, 30-354 Kraków, Polsko;

 5. 1.1.39. elektronickou formou prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@kegel24.cz;

 6. 6.4. Z důvodu snadného a rychlého vyřízení reklamace je vhodné, aby Zákazník v oznámení o reklamaci uvedl: (1) informaci a okolnosti, které se týkají předmětu reklamace, zejména druh a datum vzniku vady; (2) požadavky na způsob uvedení Zboží do souladu s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje Zákazníka, který oznamuje reklamaci. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a nemají vliv na účinnost reklamace oznámené bez uvedených informací.

 7. 6.5. Prodávající se vyjádří k reklamaci neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne jejího oznámení. Jestliže Zákazník, který je spotřebitel, uplatňuje nárok z titulu odpovědnosti za vady a požaduje výměnu věci, odstranění vady nebo snížení ceny, přičemž uvedl částku, o kterou má být cena snížena, a Prodávající se k tomuto požadavku nevyjádřil ve lhůtě 14 kalendářních dnů, má se za to, že tento požadavek uznal za oprávněný.

 8. 6.6. Zákazník, který uplatňuje nároky z titulu odpovědnosti za vady, je na žádost Prodávajícího povinen dodat vadné Zboží na adresu, kterou uvede Prodávající poté, co mu Zákazník zaslal oznámení o reklamaci. Pokud není uvedeno jinak, má se za to, co následuje:

 9. 1.1.40.  adresa pro odeslání Zboží je: CzechLogistic- Kegel-Błażusiak, ul. Vratimovská 681/80, 719 00 Ostrava Kunčice.

 10. 6.7. Pokud je Zákazník spotřebitel, náklady na doručení Zboží hradí Prodávající. Jestliže by dodání Zboží s ohledem na jeho druh nebo způsob montáže bylo pro Zákazníka příliš komplikované, Zákazník je povinen zpřístupnit Zboží Prodávajícímu na místě, ve kterém se Zboží nachází.

7. MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ REKLAMACE, UPLATNĚNÍ NÁROKŮ A PRAVIDLA VYUŽITÍ TĚCHTO PROCEDUR

 1. 7.1. Podrobné informace o možnostech využití mimosoudního řešení reklamace v případě Zákazníka, který je spotřebitel, vymáhání práv a pravidlech dostupnosti těchto procedur jsou k dispozici na webových stránkách polského Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 2. 7.2. Úřad na ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů provozuje také kontaktní místo (telefon: +48 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo poštovní adresa: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, Polsko), jehož posláním je mimo jiné poskytovat pomoc spotřebitelům v oblasti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. 

 3. 7.3. Spotřebitel má následující možnosti mimosoudního řešení reklamace a uplatnění svých práv: (1) žádost o vyřešení sporu u stálého smírčího soudu pro spotřebitele (více informací na stránce: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) žádost o mimosoudní řešení sporu podaná u vojvodského inspektora Obchodní inspekce (více informací na stránkách příslušného inspektora podle místa výkonu podnikatelské činnosti Prodávajícího); a (3) pomoc okresního (městského) ochránce spotřebitelů nebo neziskové organizace, k jejímž statutárním činnostem patří ochrana spotřebitelů (např. Federace spotřebitelů (Federacja Konsumentów), Sdružení polských spotřebitelů (Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem na adrese porady@dlakonsumentow.pl a na čísle spotřebitelské infolinky 801 440 220 (infolinka je v provozu v pracovní dny od 8:00 do 18:00, sazba za spojení dle tarifu operátora).

 4. 7.4. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr mají spotřebitelé k dispozici platformu internetového systému pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni Evropské unie (platforma ODR). Platforma ODR představuje interaktivní a vícejazyčné internetové stránky s komplexní obsluhou spotřebitelů a podnikatelů, kteří usilují o mimosoudního vyrovnání sporu vyplývajícího ze smluvních závazků plynoucích z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služeb, uzavřených distančním způsobem (více informací na stránkách samotné platformy nebo na internetové adrese Úřadu na ochrana hospodářské soutěže a spotřebitelů: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 1. 8.1. Každý Zákazník (včetně Zákazníků, kteří jsou podnikatelé), který uzavřel smlouvu distančním způsobem, může od ní odstoupit ve lhůtě 30 kalendářních dnů bez uvedení důvodů a bez nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 8.8 Obchodních podmínek. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy může být podáno například: 

 2. 1.1.43. písemně na adresu: ul. Grota-Roweckiego 10, 30-354 Kraków, Polsko;

 3. 1.1.44. elektronickou formou prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@kegel24.cz;

 4. 8.2. Příklad formuláře odstoupení od kupní smlouvy je uvedený v příloze č. 2 polského zákona o ochraně spotřebitele (Ustawa o Prawach Konsumenta) a je k dispozici také v bodě 11 Obchodních podmínek. Spotřebitel může použít vzor formuláře, ale není to podmínkou.

 5. 8.3. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet:

 6. 1.1.45. u smlouvy, v jejímž rámci Prodávající vydává Zboží a je zavázán přenést vlastnická práva k němu (např. Kupní smlouva) – od okamžiku, kdy Spotřebitel nebo třetí osoba, která není přepravcem, převezme Zboží do vlastnictví, a v případě smlouvy, která: (1) obsahuje více kusů Zboží, které jsou dodávány jednotlivě, v šaržích nebo po částech – od převzetí posledního kusu Zboží, šarže nebo části nebo (2) spočívá v pravidelné dodávce Zboží po určitou dobu – od převzetí do prvního kusu Zboží;

 7. 1.1.46. u ostatních smluv – ode dne uzavření Kupní smlouvy.

 8. 8.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem se smlouva považuje za neuzavřenou.

 9. 8.5. Prodávající má povinnost neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Kupní smlouvy, vrátit Spotřebiteli všechny platby, které Spotřebitel zaplatil, včetně nákladů na dopravu Zboží (s výjimkou dodatečných nákladů plynoucích ze zvoleného způsobu dopravy, který je jiný než nejlevnější běžný způsob dopravy dostupný v Internetovém obchodu). Prodávající vrátí peníze Spotřebiteli pomocí stejné platební metody, kterou použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel jednoznačně souhlasil s jiným způsobem vrácení peněz, který se pro něj neváže s žádnými náklady. Jestliže Prodávající nenavrhl Spotřebiteli, že sám od něj převezme Zboží, může pozastavit vrácení peněz Spotřebiteli do okamžiku, než obdrží Zboží nebo Spotřebitel předloží doklad o jeho odeslání, v závislosti na tom, která událost nastane jako první.

 10. 8.6. Spotřebitel má povinnost neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, ve kterém odstoupil od smlouvy, vrátit Zboží Prodávajícímu nebo předat ho osobě, která je Prodávajícím pověřená k jeho převzetí, ledaže Prodávající navrhl, že Výrobek převezme osobně. Aby byla dodržena lhůta, postačuje Zboží odeslat před uplynutím příslušné lhůty. Spotřebitel může vrátit Zboží na adresu, kterou Prodávající uvede pokaždé po obdržení prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy. Pokud není uvedeno jinak, má se za to, co následuje:

 11. 1.1.47. adresa pro odeslání Zboží je: CzechLogistic- Kegel-Błażusiak, ul. Vratimovská 681/80, 719 00 Ostrava Kunčice.

 12. 8.7.  Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty Zboží, které je důsledkem jeho použití, jenž překračuje rozsah potřebný k tomu, aby se Spotřebitel seznámil s charakterem, vlastnostmi a způsobem použití Zboží.

 13. 8.8. Případné náklady spojené s odstoupením od Kupní smlouvy, které je Spotřebitel povinen zaplatit:

 14. 1.1.50. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný způsob dopravy Zboží, než je nejlevnější běžný způsob dopravy dostupný v Internetovém obchodu, Prodávající není povinen vracet Spotřebitel dodatečné náklady, které takto vynaložil.

 15. 1.1.51. Spotřebitel hradí přímé náklady na vrácení Zboží.

 16. 1.1.52. V případě Zboží, které je službou, jejíž poskytnutí – na jednoznačnou žádost Spotřebitele – započalo před uplynutím lhůty k odstoupení od Kupní smlouvy, má Spotřebitel, který uplatňuje právo na odstoupení od Kupní smlouvy povinnost po oznámení takového požadavku zaplatit za služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od Kupní smlouvy. Částka, kterou Spotřebitel zaplatí, se vypočítá poměrně k rozsahu poskytnuté služby s ohledem na smluvní cenu nebo odměnu. Jestliže jsou cena nebo odměna příliš vysoké, základem pro výpočet této částky bude tržní hodnota poskytnuté služby.

  8.9. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem v případě smlouvy:

 17. 1.1.53. (1) (1) o poskytování služeb, jestliže Prodávající poskytl službu v úplnosti a s jednoznačným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování informován, že po splnění služby Prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy; (2) u které cena nebo odměna závisí na pohybech na finančním trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu a které mohou vzniknout před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) ve které předmětem plnění je neprefabrikované Zboží, vyrobené podle specifikace Spotřebitele nebo určené k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) ve které je předmětem plnění Zboží, které rychle podléhá zkáze nebo má krátkou lhůtu minimální trvanlivosti; (5) ve které je předmětem plnění Zboží dodávané v zapečetěném obalu, po jehož otevření nelze Zboží vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických důvodů, jestliže jeho obal byl otevřen po doručení; (6) ve které je předmětem plnění Zboží, které je z důvodu jeho povahy po doručení neoddělitelně spojené s jinými věcmi; (7) ve které předmětem plnění jsou alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnutá při uzavření Kupní smlouvy, dodání může následovat teprve po uplynutí 30 dnů a hodnota závisí na pohybech na trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu; (8) ve které Spotřebitel jednoznačně požádal, aby Prodávající k němu přijel kvůli neodkladné opravě nebo údržbě; jestliže Prodávající poskytuje dodatečně jiné služby než ty, o jejichž poskytnutí spotřebitel požádal, nebo dodává jiné Zboží než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, právo na odstoupení od smlouvy přísluší Spotřebiteli vzhledem k dodatečným službám nebo Zboží; (9) ve které předmětem plnění jsou zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové programy doručené v zapečetěném obalu, jestliže jejich obal byl otevřen po doručení; (10) o doručování denního tisku, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném; (11) uzavřené formou veřejné aukce; (12) o poskytování služeb v rozsahu jiném než ubytování k bytovým účelům, převoz věcí, pronájem automobilů, gastronomie, služby spojené s rekreací, zábavními, sportovními a kulturními akcemi, jestliže je ve smlouvě uveden den nebo období plnění služby; (13) na dodávku digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, jestliže poskytnutí služby bylo zahájeno s jednoznačným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a po té, co ho Prodávající informoval o zániku práva na odstoupení od smlouvy.

 18. 8.10. Ustanovení o spotřebitelích uvedená v tomto bodu 8 Obchodních podmínek mají uplatnění od 1. ledna 2021 u smluv uzavřených od tohoto dne také pro Uživatele služeb nebo Zákazníky, kteří jsou fyzickou osobou a uzavřeli smlouvu přímo související s jejich podnikatelskou činností, jestliže z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá ona pro tuto osobu profesní povahu, která je dána zejména předmětem podnikatelské činnosti, kterou vykonává a která je uvedena na základě předpisů o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

 1. 9.1. Tento bod 9. Obchodních podmínek a všechna ustanovení, která obsahuje, jsou adresována a stanovují povinnost výhradně Zákazníkům nebo Uživatelům služeb, kteří nejsou spotřebiteli, a od 1. ledna 2021 také Zákazníkům nebo Uživatelům služeb, kteří nejsou fyzickou osobou a uzavřeli smlouvu přímo související s jejich podnikatelskou činností, jestliže z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá ona pro tuto osobu profesní povahu, která je dána zejména předmětem podnikatelské činnosti, kterou vykonává a která je uvedena na základě předpisů o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). 

 2. 9.2.  Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od Kupní smlouvy v tomto případě může proběhnout bez udání důvodu a nezakládá na straně Zákazníka žádné nároky vůči Prodávajícímu.

 3. 9.3. Prodávající má právo omezit dostupné platební metody, a také vyžadovat provedení platby předem v celé výši nebo částečně, a to bez ohledu na platební metodu, kterou zvolil Zákazník, nebo na skutečnost uzavření Kupní smlouvy.

 4. 9.4. Poskytovatel služeb může vypovědět smlouvu o poskytování Elektronické služby s okamžitou účinností a bez uvedení důvodu tak, že Uživateli služby zašle příslušného prohlášení.

 5. 9.5.Odpovědnost Poskytovatele služby/Prodávajícího vůči Uživateli služby/Zákazníkovi je bez ohledu na její právní základ omezená, a to jak v rámci jednotlivého nároku, tak i za všechny nároky společně, do výše zaplacené ceny a nákladů na dopravu z titulu Kupní smlouvy. Omezení výše částky, o němž se hovoří v předchozí větě, se vztahuje na všechny nároky Uživatele služby/Zákazníka vůči Poskytovateli služby/Prodávajícímu, včetně případů, ve kterých nedošlo k uzavření Kupní smlouvy nebo které s Kupní smlouvou nesouvisejí. Poskytovatel služeb/Prodávající nese odpovědnost vůči Uživateli služeb/Zákazníků pouze za typické škody předvídatelné v okamžiku uzavření smlouvy a nenese odpovědnost z titulu ušlého prospěchu. Prodávající rovněž nenese odpovědnost za zpoždění při přepravě zásilky.

 6. 9.6. Veškeré spory, které vzniknou mezi Poskytovatelem služeb/Prodávajícím a Uživatelem služeb/Kupujícím, bude řešit soud příslušný podle sídla Poskytovatele služeb/Prodávajícího.

10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. 10.1.  Smlouvy, které uzavírá Internetový obchod, jsou uzavírány v českém jazyce.

 2. 10.2. Změna Obchodních podmínek:

 3. 1.1.54. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provádět změny Obchodních podmínek z vážných důvodů, to jest: změna právních předpisů; změna platebních metod a způsobu dopravy, a to v rozsahu, ve kterém tyto změny mají vliv na splnění ustanovení těchto Obchodních podmínek. 

 4. 1.1.55. Bude-li na základě těchto Obchodních podmínek uzavřena smlouva dlouhodobé povahy (např. o poskytování Elektronické služby „Účet“), změněné Obchodní podmínky budou pro Uživatele služeb závazné, jestliže byly dodrženy požadavky stanovené v čl. 384 oraz 384[1] polského Občanského zákoníku, to znamená, že Uživatel služeb byl řádně informován o změnách a nevypověděl smlouvu ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne oznámení. Pokud by změna Obchodních podmínek měla vést k zavedení jakýchkoliv nových poplatků nebo ke zvýšení těch stávajících, má Uživatel služeb právo odstoupit do smlouvy.

 5. 1.1.56. Bude-li na základě těchto Obchodních podmínek uzavřená smlouva jiného než dlouhodobého charakteru (např. Kupní smlouva), změny Obchodních podmínek nebudou žádným způsobem narušovat práva Uživatelů služeb/Zákazníků nabytá před dnem, kdy vstupují v platnost změny Obchodních podmínek; změny Obchodních podmínek konkrétně nebudou mít vliv na již podávané nebo podané Objednávky a uzavřené, plněné nebo splněné Kupní smlouvy.

 6. 10.3. V záležitostech neupravených těmito Obchodními podmínkami mají uplatnění polské právní předpisy, a zejména: Občanský zákoník (Kodeks Cywilny); zákon o poskytování služeb elektronickou formou (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) ze dne 18. července 2002 (Úř. věst. 2002, č. 144, pol. 1204 ve znění pozdějších předpisů); zákon o ochraně spotřebitele (Ustawa o Prawach Konsumenta); a jiné příslušné předpisy obecně platného právního řádu.

11. VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

(PŘÍLOHA ČÍSLO 2 ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE)


Vzor formuláře odstoupení od smlouvy

 (tento formulář vyplňte a odešlete jen v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

– Adresát:

KEGEL-BŁAŻUSIAK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Grota Roweckiego 10, 30-354 Kraków (Poľsko)
KEGEL24.CZ
info@kegel24.cz

Oznamuji / oznamujeme(*) tímto, že odstupuji / odstupujeme(*) od kupní smlouvy tohoto zboží(*) / smlouvy o dodání tohoto zboží(*) / smlouvy o dílo, jejímž předmětem bylo provedení této věcí(*) / o poskytnutí této služby(*)Datum uzavření smlouvy(*) / převzetí(*)

Jméno a příjemní spotřebitele(-ů)

Adresa spotřebitele(-ů)

Podpis spotřebitele(-ů) (pouze pokud zasíláte formulář v papírové verzi)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Můžeme vám pomoci!

48 182 610 894

info@kegel24.cz

Jsme vám k dispozici:
Pon. - Pát. 8.00 - 16.00